За проекта

За проекта

„Къде в края на краищата започват универсалните човешки права? На малки места, близо до дома – толкова близо и толкова малки, че не могат да се видят на никоя карта на света…“

Елинор Рузвелт

В периода 2020 – 2023 година фондация „Партньори – България“ започна работа по проекта „Правата на човека през обектива“ в сътрудничество с Академия по правата на човека, Норвегия и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от авторите на съдържанието и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Целта на проекта е да повиши разбирането на младите хора за правата на човека и да ги покани да погледнат към своята общност през призмата на правозащитната проблематика. Чрез фотографии младите хора изразяват своето мнение за правата на човека и за развитието на демокрацията в своя град. Над 80 млади хора от Монтана, Вършец, Гоце Делчев и Благоевград минаха обучение през видеолаборатории, в които изследваха изображения на правозащитни теми и се учиха да създават такива. Експерти на фондация „Партньори – България“ въведоха младежите в изкуството да създават фотографии и кратки видеофилми.

В тази дигитална изложба са представени избрани фотографии, създадени от учeници. Те са разделени в шест тематични категории: Психично здраве, Дискриминация, Идентичност, Климат и околна среда, Свобода на изразяване, Социално неравенство. Фотопроектите често могат да бъдат свързани с няколко човешки права едновременно. Всеки фотопроект включва описание и последващи въпроси за обсъждане в клас. Фотографиите на младите хора могат да бъдат използвани в часовете по гражданско образование и при преподаване на права на човека. Те насочват вниманието към отделни членове във Всеобщата декларацията за правата на човека на ООН, Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето и други правозащитни международни конвенции.

„Правата на човека през обектива“ представя проектна дейност, насочена към изследване на демокрацията и правата на човека и подходяща за средното училище. Чрез различни упражнения учениците са предизвикани да размишляват върху проблемите на правата на човека и демократичните дилеми в местната общност или върху различни теми, които ги вълнуват. След това учениците могат да изразяват своите размисли чрез фотография. С мобилен телефон или камера младежите регистрират моменти от живота на своята общност като гледат към живота на хората в страната през призмата на правата на човека. Те рефлектират върху събития, хора или идеи изразяващи дискриминация, социално неравенство, проблеми на околната среда, здравеопазването, труда и др.

Академия по права на човека, Норвегия има подобен проект, който може да служи за идеи и вдъхновение на учениците. Фотографиите по темата за правата на човека а норвежките младежи могат да бъдат намерени в сайта на Академия по права на човека:

https://toolkit.mr-akademiet.no

Впоследствие учениците могат да създават изложби на „Правата на човека през обектива“ в училище, в местната библиотека, в открити места в паркове и площади, по време на фестивали и празници.

Изображенията показват обученията на фондация „Партньори – България“ с младежите във видеолаборатории по правата на човека, проведени през 2022 г., както и примери от фотографии, насочващи към теми за правата на човека.