Моята религия

Според чл.10 от Хартата на основните права на Европейския съюз, всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.

Свободата да принадлежиш към определена религия ни прави хора, които имат избор и които могат свободно да изразяват своите убеждения, предпочитания и разбирания, както по отношение на религиозните вярвания, така и по отношение на всички останали области от живота.

Автор: Марин Гълъбов,  17 г., ученик в ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград