Тук ли да си играем, мамо Анг

Тук ли да си играем, мамо Анг

Член 31 от Конвенцията на ООН за правата на детето гласи:

Държавите – страни по конвенцията, признават правото на детето на отдих и почивка, на участие в игри и дейности за отмора,подходящи за възрастта му, и на свободно участие в културния живот и изкуствата.

  1. Държавите – страни по конвенцията, зачитат и развиват правото на детето на пълноценно участие в културния и творческия живот и насърчават предоставянето на подходящи и равни възможности за културна и творческа дейност, отдих и отмора.

 

Както можете да видите това е детска беседка, пригодена за МАЛКИ деца, но това не отговаря на действителността! Вандалите от града, опустошават всичко наред, като тук отнемат правото на малчуганите да се отдадат на игри, поради опърлената маса и пейки, боклуците, които ежедневно се събират от хигиенистките на детската градина и хилядите фасове по земята!

Автор: Божидар Капитански, Общински младежки парламент Благоевград към Център за личностно и творческо развитие на децата, Благоевград