Грижа за другите

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г.  Член 9 от конвенциата изисква осигуряване на достъпна среда и да се даде възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота. За тази цел държавите – страни по настоящата конвенция, предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или предназначени за широката общественост, както в градските, така и в селските райони. Тези мерки, които следва да включват идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността.

За хората с увреждания не е лесно да се предвижват с инвалидни колички в нашите градове поради липсата на рампи и подходяща настилка.

Искам да ви разкажа една случка за наша случайна среща в новия парк на града. Докато се разхождахме на практическо занятие, за да изготвим фенологичен календар и събирахме хербарийни материали, решихме да направим красиви есенни цветя от обагрени листа. Забелязахме дама в период на възстановяване (вероятно пациент на Специализираната болница по рехабилитация в града). Тя реагираше на думата „госпожо“ и се оказахме прави – учителка е. Спонтанно решихме да получи букетче от нас, което я зарадва безкрайно. Просълзи се, явно ѝ напомнихме за „нейните деца“. И тогава разбрахме какво е да усмихнеш и с най-малкия жест да стоплиш деня на някой друг.

Автор: Мария Зафирова, ученичка от VIII клас, СУ „Иван Вазов“, Вършец

Въпроси за рефлексия:

  • Какви мерки е необходимо да се вземат относно хората с увреждания, за да живеят по-добре и да имат достоен живот?
  • Имате ли личен опит в комуникация и взаимоотношения с хора с увреждания? Познавате ли живота им? От какво според вас имат нужда?