Мечтана лятна ваканция

Съгласно член 4 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, държавите-страни по тази Конвенция се задължават да гарантират и насърчават пълното осъществяване на всички човешки права и основни свободи за всички хора с увреждания без каквато и да е дискриминация на базата на увреждане. За тази цел държавите  вземат предвид защитата и насърчаването на човешките права на хората с увреждания във всички политики и програми.

Хората с увреждания трябва да се ползват със същите права като всички останали граждани. Всеки има право на щастие и осъществяване на мечтите си. Тези снимки показват хора с умствени и физически увреждания по време на лятната им ваканция на морето. Нещо, което рядко се среща по нашите плажове.

Автор: Калоян Величков, 7 клас, 2 СОУ „Д.Благоев“, Благоевград

Въпроси за размисъл:

1/ Кое национално законодателство се отнася до правата на хората с увреждания?

2/ Кои са основните пречки пред интеграцията на хората с увреждания в обществото?

Още снимки по темата от този автор:

     

В покрайнините на града

Околна среда и управление на отпадъците

Животът сред голямо количество отпадъци е едва ли не прието за нормално в ромските махали. Преките причини са лоша инфраструктура, липса на регулация и нерегламентирано струпване на отпадъци в жизнената среда на хората от ромските махали. Лошото управление на отпадъци застрашава здравето на хората, в това число на децата, които свикват с тази среда, след като игрите и детството им преминават в нея.

Автор: Йоана Величкова, ученичка в 12 клас, ЕГ “ Акад. Л.Стоянов“ от Благоевград

Въпроси за рефлексия:

1/ Кои международни и национални документи се отнасят до управлението на отпадъците и осигуряването на чиста жизнена среда на населението?

2/ Кои положения от Конвенцията на ООН за правата на детето се отнасят до децата, които живеят в замърсена околна среда?

Още снимки от ромската махала в град Благоевград:

     

     

Детство в ромската махала – 5

Според международното и националното законодателство, децата имат право на най-добър стандарт на живот, който отговаря на нуждите на тяхното физическо, умствено и духовно развитие.

Тези фотографии показват реалността на живота на децата в ромската махала в град Благоевград.

 Автор: Йоана Величкова, ученичка в 12 клас, ЕГ “ Акад. Л.Стоянов“ от Благоевград

            

Детство в ромската махала – 4

Според международното и националното законодателство, децата имат право на най-добър стандарт на живот, който отговаря на нуждите на тяхното физическо, умствено и духовно развитие.

Тези фотографии показват реалността на живота на децата в ромската махала в град Благоевград.

 Автор: Йоана Величкова, ученичка в 12 клас, ЕГ “ Акад. Л.Стоянов“ от Благоевград

Детство в ромската махала – 3

Според международното и националното законодателство, децата имат право на най-добър стандарт на живот, който отговаря на нуждите на тяхното физическо, умствено и духовно развитие.

Тези фотографии показват реалността на живота на децата в ромската махала в град Благоевград.

 Автор: Йоана Величкова, ученичка в 12 клас, ЕГ “ Акад. Л.Стоянов“ от Благоевград

Детство в ромската махала – 2

Конвенцията на ООН за правата на детето

Държавите – страни по конвенцията, признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. Държавите – страни по конвенцията, в съответствие с националните условия и в рамките на своите възможности, предприемат необходимите мерки с цел да подпомагат родителите и другите лица,отговорни за детето, да осъществяват това право и в случай на нужда предоставят материална помощ и програми за подпомагане, особено по отношение на изхранването, облеклото и жилището.(Член 27)

Конвенцията на ООН за правата на детето и двата факултативни протокола са ратифицирани от Република България и съгласно Конституцията представляват част от вътрешното право на страната.

Според международното и националното законодателство, децата имат право на най-добър стандарт на живот, който отговаря на нуждите на тяхното физическо, умствено и духовно развитие.

Тези фотографии показват реалността на живота на децата в ромската махала в град Благоевград.

 Автор: Йоана Величкова, ученичка в 12 клас, ЕГ “ Акад. Л.Стоянов“ от Благоевград

 

Въпроси за рефлексия:

1/ Намерете текстове от Конституцията на Република България и от Закона за закрила на детето, които се отнасят до правото на детето на добър стандарт на живот, чиста околна среда, развитие и благополучие.

2/ Кои са бариерите пред подобряване на жизненото равнище на някои деца в страната? Защо родителите на някои деца и държавата не могат да се справят с тази задача?

 

Детство в ромската махала – 1

Според Конвенцията ан ООН за правата на детето висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи. Държавите – страни по конвенцията се задължават да осигурят на детето такава закрила и грижи, каквито са необходими за неговото благосъстояние, като се вземат предвид правата и задълженията на неговите родители, законни настойници или на другите лица, отговорни по закон за него, и за тази цел те предприемат всички необходими законодателни и административни мерки. (Член 3)

Държавите – страни по конвенцията, признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. Държавите – страни по конвенцията, в съответствие с националните условия и в рамките на своите възможности, предприемат необходимите мерки с цел да подпомагат родителите и другите лица,отговорни за детето, да осъществяват това право и в случай на нужда предоставят материална помощ и програми за подпомагане, особено по отношение на изхранването, облеклото и жилището.(Член 27)

Конвенцията на ООН за правата на детето и двата факултативни протокола са ратифицирани от Република България и съгласно Конституцията представляват част от вътрешното право на страната.

Според международното и националното законодателство, децата имат право на най-добър стандарт на живот, който отговаря на нуждите на тяхното физическо, умствено и духовно развитие.

Тези фотографии показват реалността на живота на децата в ромската махала в град Благоевград.

 Автор: Йоана Величкова, ученичка в 12 клас, ЕГ “ Акад. Л.Стоянов“ от Благоевград

Въпроси за рефлексия:

1/ Намерете текстове от Конституцията на Република България и от Закона за закрила на детето, които се отнасят до правото на детето на добър стандарт на живот, чиста околна среда, развитие и благополучие.

2/ Кои са бариерите пред подобряване на жизненото равнище на някои деца в страната? Защо родителите на някои деца и държавата не могат да се справят с тази задача?

 

Против насилието в училище

За агресията и насилието в училище

Насилието и тормозът са нарушения на правата на човека. Те са проблем със сериозни психически и физически въздействия върху жертвите.

Авторите на този филм за училищното насилие и тормоз са ученици от Благоевград, които искат обърнат внимание на сериозността на проблема. Те искат да кажат, че правата идват с отговорности.

Всеки носи отговорност да създаде безопасна среда, като се противопоставя на всеки един случай на насилие и тормоз. Когато училищата и общностите не реагират, за да спрат тормоза, те не изпълняват отговорността си да защитят правата на жертвата. Учениците също имат отговорност да защитават правата на другите като директно защитават жертвата и се противопоставят на насилниците или като докладват на училищното ръководство за поведението на насилниците. Когато всички реагират незабавно с подходящи действия, тормозът в училище няма да има почва.

По отношение на тормоза в училище, трябва да знаете, че

 • Тормозът не е „просто шега“, а насилие, което причинява страдание, унижение, самота и изолация.
 • Тормозът не е „част от системата“ и не трябва да се приема. Само като се противопоставят на тормоза, хората могат да променят нещата.
 • Никой не заслужава да бъде тормозен. Ако сте жертва на тормоз, не мислете, че проблемът е във вас.
 • Ако ви тормозят, реагирайте!
 • Не си затваряйте очите, не оставяйте насилника да продължава с тормоза над вас или над други.
 • Не изолирайте себе си!
 • Подкрепете този, когото тормозят!

Автори: Стилиян Дончев, Теодора Димитрова, ученици от 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград

 

Право на труд

Правото на труд е основно право, залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека. Според чл. 23 от нея:

 • всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица;
 • всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на равно възнаграждение за равен труд;
 • всеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществувание, съответствуващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, с други средства за социална защита;
 • всеки човек има право да учредява и да членува в професионални съюзи за защита на своите интереси;

Според чл. 24 всеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно ограничаване на работното време и на периодичен платен отпуск.

В това видео ученици от Благоевград изследват основните въпроси от правото на труд като говорят с различни хора от тяхната училищна среда.

Автори: Петър Трифонов, Александър Богоев, ученици от Благоевград

Въпроси за рефлексия:

1/ По какъв начин националното законодателство защитава правото на труд на гражданите?

2/ Кои са основните характеристики, показващи неравенство на работното място?

 

 

Равенство или дискриминация

Всеобща декларация за правата на човека

 Член 1

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Член 2

Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.

България има Закон за защита от дискриминация от 2003 г., който урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.

В Чл. 4. от Закона се казва „Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.“

Въпреки това дискриминационните практики и тормозът срещу хора, определени като „различни“ са ежедневие, а жертвите рядко намират справедливост.

В този видео филм учениците изследват въпросите за равенството и дискриминационните практики като интервюират един младеж и един педагог, сравнявайки техните мисли за обществото, в което живеем и перспективите му за бъдещето.

Автори: Раен Бойков – 7 СУ „Кузман Шапкарев“ Благоевград, Калин Цветин – ЕГ „Акад.Людмил Стоянов“, Благоевград, Ванеса Попева – ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград, Илия Димитров- 5 СУ „Георги Измирлиев“ Благоевград, Алексадра Живкова- ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград

Участници: Люба Божикова, учител в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ и Станислав Бачев, ученик от 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград

Въпроси за рефлексия:

1/ Дискутирайте различни случаи на дискриминация по признаците изброени в чл.4 от Закона за защита от дискриминацията?  Кои от тези случаи се споменават в интервюто от филма?

2/ Защо е важно да се противопоставяме на дискриминацията към отделни групи от обществото и да реагираме на различните и форми?