Етикети

Вербалния тормоз е сериозен проблем, нарушаващ ред основни човешки права. Унищожава самочувствието на жертвата и може да доведе до фатален край. Поставянето на етикети в ранна възраст може да повлияе на развитието на индивида.

Всеобщата декларация за правата на човека утвърждава свободата и равенството по достойнство и права на всички хора (чл.1), утвърждава правото на живот, свобода и лична сигурност (чл.3), подчертава, че никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко и унизително третиране (чл.5), нито на посегателство върху неговото добро име и чест (чл.12). Член 29 от Конституцията на Република България гласи „Никой не трябва да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и н анасилствена асимилация“.

Автори: Деян Валентинов, Ивелина Тихомирова (XIб клас)  и Силвия Александрова (IXа клас) от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, град Монтана.

Въпроси за рефлексия:

  • Какво е определението за тормоз?
  • Какво гласи законодателството в България относно тормоза?
  • Обяснете връзката между тормоза и човешките права.