Знанието няма пол

В българските университети по медицина има често срещана практика максималната и минималната балообразуваща оценка да бъде различна за мъже и жени. През 2021г. най- ниския бал при жените е бил 33.20, а при мъжете –  28.46.  Същата тенденция се наблюдава при приема  за софтуерно инженерство, но в обратна посока – минималния бал за мъжете е по – висок от този за жените.

Образователната система не бива да поставя различни критерии за мъжете и жените – те ни пречат да получим равен достъп до образование  и дискриминира по полов признак.

Нарушен е чл. 1 от Всеобщата декларация за правата на човека и чл. 6 от Конституцията на Република България “Всички хора се раждат свободни и равни по дсотйнство и права“.

Нарушено е правото на достъп до образование (чл. 26 от Всеобщата декларация за правата на човека; чл.53 от Конституцията на Република България). Нарушено е правото на защита от дискриминация (член (14 от Европейската конвенция за правата на човека).

Автор: Сабрина Сабриева  Гавазова, 12 клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Въпроси за рефлексия:

  • Кои международни документи за правата на човека се отнасят до правото на образование в допълнение към Всеобщата декларация за правата на човека?
  • Каква е връзката между правото на образование и принципа на недискриминация?