Мечтата наречена „Ситница“

 

Член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи:   Всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения.

Процъфтяването на творческото многообразие изисква пълно прилагане на културните права, както са определени във Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за икономически, социални и културни права.

Всички хора имат право да изразяват себе си и да създават и разпространяват своята работа;  имат право да участват в културния живот по свой избор и да провеждат свои собствени културни практики, при спазване на правата на човека и основните свободи.

Възпрепятстването или затрудняването на определени групи хора – хора с ниски доходи, хора с увреждания или хора от малцинствата – да се възползват постепенно от своите икономически, социални, образователни и културни права има последици за общото благосъстояние на хората и общностите и за запазването на техните идентичности. А всяко ограничаване на аспектите на тяхната културна идентичност, които са в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, наред с икономическите и социалните неравенства, може да стане причина за социално изключване.

Автор: Виктория Дамянова, ученичка от град Монтана

Въпроси за рефлексия:

1. Какви са възможностите за участие в културния живот във вашия град?

2. Кои фактори улесняват участието в творчески дейности?

3. Имат ли хората от малцинствените групи собствени творчески центрове, клубове и места, в които да развиват своята културна идентичност?