(Не)Свободата на словото

Въпреки че живеем във века на комуникациите достъпа ни до достоверна информация е ограничен. Зрението ни е закрито от фалшиви новини, а тези които имат реална информация са заглушени.

Член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи „Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията“ и това право включва свободата да изповядва убежденията си. А член 19 гласи, че всеки човек има право на свобода на убеждение и изразяването му, както и право да търси, получава и разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

Автори: Деян Валентинов, Ивелина Тихомирова (XIб клас)  и Силвия Александрова, IXа клас от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, град Монтана.

Въпроси за рефлексия:

  • Кои международни документи за правата на човека се отнасят до свободата на изразяване?
  • Как се определя свободата на изразяване в Европейската конвенция за правата на човека (1950 г.) ?
  • Свободата на изразяване включва правото да получавате и споделяте информация без ограничения. В какви случаи свободата на изразяване може да бъде ограничена?