Право на труд

Правото на труд е основно право, залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека. Според чл. 23 от нея:

  • всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица;
  • всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на равно възнаграждение за равен труд;
  • всеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществувание, съответствуващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, с други средства за социална защита;
  • всеки човек има право да учредява и да членува в професионални съюзи за защита на своите интереси;

Според чл. 24 всеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно ограничаване на работното време и на периодичен платен отпуск.

В това видео ученици от Благоевград изследват основните въпроси от правото на труд като говорят с различни хора от тяхната училищна среда.

Автори: Петър Трифонов, Александър Богоев, ученици от Благоевград

Въпроси за рефлексия:

1/ По какъв начин националното законодателство защитава правото на труд на гражданите?

2/ Кои са основните характеристики, показващи неравенство на работното място?