Просякинята

Съгласно чл. 25, алинея 1-ва от Всеобщата декларация за правата на човека „Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини.“

Просякинята, която е изгубила правото си на живот. Право, нарушенията на което са  доста познати в България, поради голямата безработица и липса на средства за пребиваване за много възрастни хора. Нарушено е правото на лична сигурност, съгласно член 3 от Декларацията, защото жената не е защитена от никого. Нарушен е член 5, защото жената е подложена на публично унижение с цел оцеляване. Нарушен е член 25, защото тя не е под закрила и за нея не се полагат необходимите социални грижи.

Автор: Венсан Скендеров, ученик, XI клас, ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев

Въпроси за рефлексия:

  • Може ли да се каже, че в този случай има множество права, които са нарушени, например, правото на достоен живот, правото на собственост или правото на работа?
  • Кои текстове от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (1948) се отнасят до правата на хората, които са бездомни и на които липсват средства за препитание?