Равенство или дискриминация

Всеобща декларация за правата на човека

 Член 1

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Член 2

Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.

България има Закон за защита от дискриминация от 2003 г., който урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.

В Чл. 4. от Закона се казва „Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.“

Въпреки това дискриминационните практики и тормозът срещу хора, определени като „различни“ са ежедневие, а жертвите рядко намират справедливост.

В този видео филм учениците изследват въпросите за равенството и дискриминационните практики като интервюират един младеж и един педагог, сравнявайки техните мисли за обществото, в което живеем и перспективите му за бъдещето.

Автори: Раен Бойков – 7 СУ „Кузман Шапкарев“ Благоевград, Калин Цветин – ЕГ „Акад.Людмил Стоянов“, Благоевград, Ванеса Попева – ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград, Илия Димитров- 5 СУ „Георги Измирлиев“ Благоевград, Алексадра Живкова- ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград

Участници: Люба Божикова, учител в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ и Станислав Бачев, ученик от 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград

Въпроси за рефлексия:

1/ Дискутирайте различни случаи на дискриминация по признаците изброени в чл.4 от Закона за защита от дискриминацията?  Кои от тези случаи се споменават в интервюто от филма?

2/ Защо е важно да се противопоставяме на дискриминацията към отделни групи от обществото и да реагираме на различните и форми?