Свобода на изразяване

Свободата на словото, наричана и свобода на изразяване, е сред най-важните граждански свободи. За да добият децата и младежите умения и навици да говорят свободно и да изразяват мнение без страх, е нужно да има учители и ролеви модели, които ги поощряват да  казват истината за несправедливостите, без това да ги застрашава по някакъв начин

През 2004 г. младежи от Европа изготвиха Европейска харта за демократични училища без насилие въз основа на фундаменталните ценности и принципи за защита на човешките права и основни свободи. Младежите препоръчаха училищата в цяла Европа да разгледат тази Харта като модел, чрез който те могат да работят за каузата на демократично обучение без насилие.

“ От всички нас (учители, ученици и родители и цялото общество) зависи всеки да има право на свобода на словото без риск от дискриминация или репресии.“ Европейска харта за демократични училища без насилие

Този филм показва, че училището е все още твърде далече от развитието на демократична култура в училище и трудно подкрепя свободата на словото, изразяването на лично мнение и развитието на критично мислене.

Автори:  Цветан Цветарски, режисьор, ученик от СУ „Иван Вазов“, Вършец

Участници: Катя Замфирова, учител; СУ „Иван Вазов“, Вършец

Имануел Горанов, Ралица Пантова и други ученици от СУ „Иван Вазов“, град Вършец

Въпроси за  дискусия:

1/ Избройте всички важни международни и национални закони, които конкретно се отнасят до свободата на словото и свободата на изразяване.

2/ Какво може да се направи в училище, за да се развият у учениците качества като критично мислене, свободно изразяване на мнение и публично говорене без страх?