„Щастливо семейство“

Всяко дете има право на спокойно детство и подходяща среда за развитие. При наличие на семейни конфликти освен нарушаването на тези права, детето е подложено на психическо натоварване, което може да доведе до депресия и ред други психически състояния.

В Конвенцията на ООН за правата на детето, чл. 27 постановява, че се признава правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. Родителят/родителите или другите лица, отговорни за детето, имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за развитието на детето.

По отношение на насилието в семейството Всеобщата декларация за правата на човека утвърждава свободата и равенството по достойнство и права на всички хора (чл.1), утвърждава правото на живот, свобода и лична сигурност (чл.3), подчертава, че никой не трябва да бъде подлаган на унизително третиране (чл.5).   Член 29 от Конституцията на Република България гласи „Никой не трябва да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и н анасилствена асимилация“.

Автори: Деян Валентинов, Ивелина Тихомирова (XIб клас)  и Силвия Александрова (IXа клас) от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, град Монтана.

Въпроси за рефлексия:

  • Проверете Конвенцията на ООН за правата на детето (1989) и намерeте членовете и правата, които могат да бъдат свързани с темата.
  • Психическата и физическа неприкосновеност е част от правото на зачитане на личния живот. Как разбирате думата психологическа неприкосновеност?