Право на образование

 

Според Хартата на основните права на Европейския съюз  всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и продължаващо обучение.

Държавите – членки на Европейския съюз  определят  сами своите  политики в областта на висшето образование.

В Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. социалните неравенства  се признават като фактор, ограничаващ достъпа до образование на хора в неравностойно положение. Нужни са повече мерки за подкрепа на младежи, желаещи да учат във висшите училища, както и осъвременяване на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Това видео показва необходимостта от по-голяма подкрепа за младите хора, които желаят да продължат да учат в системата на висшето образование и да усвоят професия. За много желаещи да учат това все още остава  неосъществима мечта, поради редица социално – икономически бариери.

Автори: Ралица Пантова и Мария Зафирова, ученици от СУ „Иван Вазов“, град Вършец

Въпроси за дискусия:

1/ Обсъждете тези положения в Хартата на основните права на Европейския съюз, които се отнасят до правото на образование и отговорностите на правителствата да гарантират това право на всички граждани.

2/ Намерете всички разпоредби в националното законодателство, които се отнасят до правото на образование. Какви мерки са предприети за намаляване на неравенствата, свързани с това право?